Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Co to są dane osobowe?

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pojęcie Administratora danych

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Co to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadomie i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Kiedy obowiązuje Polityka Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ALEX ALEKSANDRA CHODNICKA-KOSIŃSKA, 05-082 Stare Babice, ul. Hubala Dobrzańskiego 48 jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ALEX ALEKSANDRA CHODNICKA-KOSIŃSKA, 05-082 Stare Babice, ul. Hubala Dobrzańskiego 48 przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do danych osobowych w ALEX ALEKSANDRA CHODNICKA-KOSIŃSKA, 05-082 Stare Babice, ul. Hubala Dobrzańskiego 48 może mieć wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do ich przetwarzania. Zakres udzielonego upoważnienia może dotyczyć wyłącznie czynności niezbędnych do wykonania powierzonych jej zadań lub obowiązków. Fakt wydania upoważnienia, jego zakres oraz okres obowiązywania muszą być ewidencjonowane i przechowywane do celów kontrolnych. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane. Miej jednak na uwadze, że charakter świadczonych przez nas usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają z przepisów podatkowych, rachunkowych czy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych.

Twoje prawa

Pamiętaj, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. Odpowiedni wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Spółki.

Przetwarzanie automatyczne

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

Cookies

Możemy też, w ograniczonym zakresie, zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies, które znajdują się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej.

Dane kontaktowe

Pamiętaj, że w przypadku pytań zawsze możesz się do nas zwrócić. ALEX ALEKSANDRA CHODNICKA-KOSIŃSKA, 05-082 Stare Babice, ul. Hubala Dobrzańskiego 48, Tel: 502 369 285, E-mail: biuro@bezpiecznedrzwi.pl.